Zákon o dobrovoľníctve

Zákon o dobrovoľníctve

Zákon o dobrovoľníctve je platný od 21.októbra 2011 a nájdete ho pod číslom 406/2011 Z.z. Tento zákon upravuje:

  • právne postavenie dobrovoľníka,
  • definuje dobrovoľnícku činnosť,
  • definuje vysielajúcu organizáciu, jej práva a povinnosti,
  • definuje prijímateľa dobrovoľníckej činnosti
  • právne vzťahy pri poskytovaní služieb, činností a iných výkonov dobrovoľníkom.
  • vzťahuje sa aj na činnosť vykonávanú dobrovoľníkom podľa osobitných zákonov, ak tieto osobitné zákony neustanovujú na výkon dobrovoľníckej činnosti iné podmienky.

Dobrovoľníkom je podľa zákona fyzická osoba, ktorá na základe slobodnej vôle, bez nároku na odmenu vykonáva pre inú osobu s jej súhlasom v jej prospech alebo vo verejný prospech dobrovoľnícku činnosť založenú na svojej schopnosti, zručnosti alebo vedomosti. Dobrovoľnícka činnosť je to však len v prípade, ak ju:

  • vykonáva mimo svojich pracovných povinností, služobných povinností a študijných povinností vyplývajúcich jej zo zákona, z pracovnej zmluvy, zo služobnej zmluvy, zo študijného poriadku alebo z iného obdobného pre neho záväzného dokumentu,
  • nevykonáva pre orgán alebo funkcionára právnickej osoby, ktorej je členom, zamestnancom, žiakom alebo študentom,
  • vykonáva mimo svojho podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti. 

Nie každý však chce čítať a skúmať zákony, preto sme si pre vás pripravili stručné a jasné vysvetlenie toho, na čo sa najviac pýtate a čo vás zaujíma:

Ak máte ďalšie otázky, ktoré súvisia s výkladom Zákona o dobrovoľníctve, ozvite sa nám na ahoj(zavinac)dobrovolnictvoba.sk