O nás

Bratislavské dobrovoľnícke centrum

Bratislavské dobrovoľnícke centrum (BDC) je občianske združenie založené 28.novembra 2012. Dobrovoľnícke centrum funguje ako servisná organizácia pre všetkých tých, ktorí by radi nezištne pomáhali iným cez dobrovoľnícku činnosť. Môžu ho navštíviť jednotlivci, ale aj organizácie. Pre jednotlivcov má na výber množstvo dobrovoľníckych ponúk a pre organizácie samotných dobrovoľníkov.

Kompletný servis

Dobrovoľnícke centrum je niečo také ako zákaznícky servis pre nakupujúcich. Ponúkame služby v oblasti dobrovoľníctva so všetkým čo k tomu patrí. A najmä prepájame jednotlivé organizácie s dobrovoľníkmi, ktorí im môžu pomôcť. Komunikujeme s dobrovoľníkmi a odporúčame ich do samotných organizácií. Informujeme nových dobrovoľníkov o ich právach, povinnostiach, etických zásadách a pýtame sa na ich očakávania. Navyše dobrovoľníkov podporujeme a oceňujeme za to, čo robia. Organizáciám zase zabezpečujeme rôzne školenia o tom ako sa majú k dobrovoľníkom správať. Vytvárame pre nich aj dobrovoľnícke programy na mieru.

Čo konkrétne ponúkame záujemcom o dobrovoľníctvo

Chceme čo najviac ľudí motivovať k dobrovoľníctvu, aby mohli šíriť dobro vo svojom kraji. Naše centrum napríklad organizuje každý mesiac Zoznamku s dobrovoľníctvom. Ľudia, ktorí prejavia záujem o dobrovoľníctvo, sa na nej dozvedia čo to vlastne dobrovoľníctvo je. Či vôbec majú naň dostatok času a na aký typ dobrovoľníctva sa hodia. Zároveň dostanú prehľad aktuálnych ponúk kde by mohli pomôcť. Chodíme aj na školy a rozprávame sa o dobrovoľníctve so študentami, realizujeme vlastné dobrovoľnícke programy a priamo nimi pomáhame deťom so sociálne slabších rodín, seniorom, ľuďom so znevýhodnením alebo prírode. K dobrovoľníctvu motivujeme ľudí každý rok aj cez kampaň Týždeň dobrovoľníctva, kde môžu dobrovoľníci v danom týždni pomôcť organizáciám, ktoré to potrebujú. Organizujeme aj jednorázové dobrovoľnícke akcie v prospech ľudí či životného prostredia. Dobrovoľníkov hľadáme aj prostredníctvom nášho webu, kde je možné sa zaregistrovať a získať tak prístup k aktuálnym dobrovoľníckym ponukám. O dobrovoľníctve informujeme aj vo firmách a na ďalších miestach, kde sa nachádzajú ľudia, ktorí sa chcú do dobrovoľníctva zapojiť.

Dôveruj, ale preveruj

Každú organizáciu, ktorá by chcela pracovať s dobrovoľníkmi, si v centre najprv overíme. Musíme vedieť, že má pre dobrovoľníkov pripravené dobré podmienky a nebude ich zneužívať. Overujeme, či sa v organizácii nachádza koordinátor dobrovoľníkov.. Ďalej ako robí nábor, výber, zaškolenie dobrovoľníkov, ako s nimi komunikuje a motivuje ich, či rešpektuje práva dobrovoľníkov a ako dohliada na ich povinnosti. V prípade potreby jej ponúkneme niektoré zo školení zamerané na manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. 

Teraz Vám už nič nebráni v tom, začať s dobrovoľníctvom. 

Tím BDC

Bratislavské dobrovoľnícke centrum je členom Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií a platformy Hlas občianskych organizácií.

Dobrovoľníctvo a jeho prínos pre rozvoj spoločnosti, regiónu ale aj samotných dobrovoľníkov

Dobrovoľníctvo má množstvo prínosov. V preambule Všeobecnej deklarácie o dobrovoľníctve, ktorú prijala Medzinárodná asociácia pre dobrovoľnícke úsilie na 11. svetovej konferencii v Paríži v roku 1990, je uvedené, že „dobrovoľníci považujú svoje pôsobenie za nástroj, ktorý prispieva k spoločenskému, ekonomickému a environmentálnemu rozvoju“. Zároveň deklarácia hovorí o tom, že dobrovoľníctvo „zvyšuje ľudský potenciál a kvalitu každodenného života, posilňuje ľudskú solidaritu, poskytuje odpovede na dôležité výzvy našej súčasnosti a snaží sa prispievať k vytváraniu lepšieho a pokojnejšieho sveta“ a „prispieva k životaschopnosti ekonomického života a aj k tvorbe pracovných miest a nových profesií“.

Správa Európskeho parlamentu o prínose dobrovoľníckej práce k hospodárskej a sociálnej súdržnosti z roku 2008 uvádza, že „dobrovoľníctvo:

 • vykonáva viac ako 100 miliónov občanov EÚ
 • predstavuje hospodársky prínos neziskových inštitúcií v priemere 5 % HDP, pričom aj mierny odhad času venovaného dobrovoľníckej práci predstavuje viac ako štvrtinu tejto hodnoty 
 • je významnou hnacou silou rozvoja občianskej spoločnosti a posilňovania solidarity
 • má vysokú mieru pridanej hodnoty: za každé euro, ktoré organizácie vydali na podporu dobrovoľníkov, sa im vrátilo v priemere 3 až 8 EUR
 • má nesmierne dôležitý prínos pre tvorbu sociálneho kapitálu
 • udržateľné financovanie, najmä financovanie na administratívne účely, má zásadný význam pre dobrovoľnícke organizácie a všeobecne pre dobrovoľnícku prácu, 
 • zlepšuje životné a pracovné podmienky a sociálny kapitál dobrovoľníkov je kľúčovým prvkom v úsilí o rozvíjanie politík na podporu hospodárskeho rozvoja
 • je prínosom pre osobný a sociálny rozvoj dobrovoľníka a má pozitívny dosah v rámci rozvoja spoločnenstva a regiónu
 • sa nevyznačuje len merateľnou hospodárskou hodnotou, ale takisto môže viesť k výrazným úsporám v oblasti verejných služieb, preto je dôležité zabezpečiť, aby dobrovoľnícka činnosť bola doplnkom verejných služieb, a nie ich náhradou
 • zohrávaja dôležitú úlohu pri plnení cieľa lisabonskej stratégie, ktorým je sociálno-ekonomická súdržnosť
 • a udržateľný rozvoj spolu súvisia
 • vedie k priamemu zapájaniu občanov do miestneho rozvoja a môže tak zohrávať významnú úlohu pri podpore občianskej spoločnosti a demokracie
 • môže pozitívne vplývať na ľudské zdravie a z tohto pozitívneho vplyvu môžu profitovať všetky vekové kategórie a môže pomáhať pri predchádzaní telesným a duševným chorobám.

Pri vykonávaní rôznych aktivít dobrovoľník/dobrovoľníčka získava nové zručnosti a skúsenosti, zoznámi sa s novými ľuďmi, miestami či kultúrami, je často konfrontovaný/ konfrontovaná so spoločenskými problémami a výzvami, ale aj rôznorodosťou, odlišnosťou, inými životnými podmienkami či spôsobom života. Dobrovoľníctvo posilňuje sebadôveru, prináša nové podnety a motiváciu do života, zapája skupiny, ktoré sa môžu cítiť na okraji spoločnosti či spoločenského záujmu. Dobrovoľníci a dobrovoľníčky získavajú pocit dôležitosti, zmysluplnosti a hodnoty vlastnej práce, darovaného času i úsilia. Tieto aspekty dobrovoľníckej práce predstavujú dôležité prínosy pre odborný a osobnostný rozvoj dobrovoľníka a dobrovoľníčky.

Prehľad výskumných zistení o efektoch dobrovoľníctva na dobrovoľníkov a dobrovoľníčky podávajú Wilson a Musick (1999), ktorí dokumentujú, že dobrovoľníctvo má vplyv na rozvoj občianstva, redukciu antisociálneho správania, na fyzické a psychické zdravie a získanie zamestnania.

Dobrovoľníctvo zohráva dôležitú úlohu pri podporovaní zamestnanosti a zamestnateľnosti. Ľuďom hľadajúcim zamestnanie, ale aj tým, ktorí sú pred vstupom na trh práce, môže dobrovoľnícka práca pomôcť posilniť sebadôveru, poskytnúť prístup k sieťam ponúkajúcim pracovné možnosti. Rovnako môže byť aj príležitosťou, ako si rozvinúť konkrétne zručnosti žiadané na trhu práce či pracovné návyky.

Ostatný výskum dobrovoľníctva na Slovensku v roku 2011 uvádza tiež niekoľko zistení vo vzťahu k prínosom vykonávania dobrovoľníctva pre samotných dobrovoľníkov a dobrovoľníčky. Respondenti a respondentky najčastejšie súhlasili s tvrdením, že sa dobrovoľníckej činnosti zúčastňujú preto, že sa im páči, čo robia – s týmto výrokom súhlasilo spolu až 92,9 % dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Ďalšími dôležitými prínosmi dobrovoľníctva boli uspokojenie z výsledkov práce, rozšírenie životných skúseností, osobný rozvoj, získavanie nových schopností a zručností, vytváranie nových priateľstiev, sebarealizácia, získanie pocitu potrebnosti, ale aj osobného úspechu, sebadôvery a nesebeckosti. Dobrovoľníci a dobrovoľníčky pociťujú prínosy pomoci aj pri zlepšení služieb či vyriešení problémov. Pre mnohých je dobrovoľníctvo prostriedkom na odreagovanie sa. Na druhej strane, napriek tomu, že dobrovoľníctvo mnohým umožňuje osobný rozvoj a získavanie nových skúseností a zručností, respondenti a respondentky ho nevnímali ako prostriedok zlepšenia situácie v zamestnaní či pri jeho hľadaní.

Do dobrovoľníckej činnosti sa na Slovensku zapája veľa ľudí. Dobrovoľníctvo je jednou z foriem neformálneho vzdelávania a poskytuje dôkazy o pozitívnom vplyve práce s ľuďmi. Má priamy vplyv na formovanie ľudí a ich hodnôt, na zvyšovanie ich záujmu o prostredie a spoločnosť, v ktorej žijú. Dobrovoľníctvo tiež podporuje aktívne občianstvo. Je cenným doplnkom pôsobenia školy a rodiny, je prostriedkom osobného rozvoja človeka a sociálnej participácie ľudí. Poskytuje priestor na sebarealizáciu a možnosť objaviť vlastný potenciál prostredníctvom konkrétnych nápadov a projektov, spojených s užitočnou spätnou väzbou a hodnotením ich aktivít. Dobrovoľníctvo je zážitková forma hľadania a objavenia talentu. Je nástrojom na získavanie a rozvíjanie si zručností, čím prispieva k zvyšovaniu zamestnateľnosti ľudí a k rozvíjaniu ich konkurencieschopnosti. Ľudia sa počas dobrovoľníctva učia novým zručnostiam, rozvíjajú si svoje talenty, prípadne v sebe objavujú talenty, o ktorých doteraz nevedeli. Dobrovoľníctvo je heterogénne a inkluzívne, nelimituje. Zároveň napĺňa aktuálne potreby spoločnosti a prináša prospech všetkým zapojeným stranám. Toto všetko robí z dobrovoľníctva výnimočnú formu práce s ľuďmi.